| ผลงานแนะนำ

ตย.บริษัท นอร์ธเทิร์น แอสเซท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ส่วนจัดสรรน้ำ สชป.1 เชียงใหม่
SLP E-Government System SCG ลำปาง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานชลประทานที่ 1
โครงการชลประทานลำพูน
ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
กองนโยบายและแผน ม.ราชภัฏลำปาง
สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง
สำนักงานเทศบาล ต.วังพร้าว
อบต.สบปราบ
อบต.เสริมขวา
สำนักงานเทศบาลต.ทุ่งงาม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์