| หน่วยงานภาครัฐ

สโมสรนักศึิกษา คณะบริหารธุรกิจ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3
กองทัพภาคที่ 3
จปร.31
ระบบภูมิศาสตร์สนเทศหมู่บ้านทั่วไทย
geozigzag
สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ กรมชลประทาน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
โครงการชลประทานลำพูน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ โครงการชลประทานลำพูน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานชลประทานที่ 1
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ฯ โครงการชลประทานเชียงใหม่
ส่วนจัดสรรน้ำ สชป.1 เชียงใหม่